Để nhận được nhiều plugin, theme, tool miễn phí và để trao đổi giao lưu với nhiều bạn hơn, mời mọi người :
Tham gia group Zalo "Chia sẻ plugin theme tool miễn phí"
Tham gia group Telegram "MMO Tool Free"

Binary converter

Additional page content, editable from the admin panel -> languages page.

Similar tools

Hex converter

Convert text to hexadecimal and the other way for any string input.

Ascii converter

Convert text to ascii and the other way for any string input.

Decimal converter

Convert text to decimal and the other way for any string input.

Octal converter

Convert text to octal and the other way for any string input.